SARJA-MAALAAMO OY:N TOIMITUSEHDOT KULUTTAJAPALVELUSOPIMUKSISSA (B2C) 2021

1. Määritelmät ja soveltamisala

Näitä toimitusehtoja käytetään Sarja-Maalaamo Oy:n kuluttajaasiakkaille tarjottavien palvelujen sopimusten liitteenä silloin, kun kuluttaja-asiakkaat hankkivat yksityistä talouttaan varten maalauspalveluja Sarja-Maalaamolta. Nämä toimitusehdot ovat kiinteä ja erottamaton osa Sarja-Maalaamon ja asiakkaan välistä sopimusta. 

Yrityksiä ja yksityisiä elinkeinonharjoittajia varten on olemassa omat erilliset toimitusehdot (B2B).

Sopimuksen ehtojen etusijajärjestys on määrätty näiden toimitusehtojen kohdassa 14.

Sarja-Maalaamolla tarkoitetaan Sarja-Maalaamo Oy:tä.

Tarjouksen tekijällä tarkoitetaan Sarja-Maalaamo Oy:tä. 

Kuluttajana pidetään jokaista ihmistä, joka hankkii Sarja-Maalaamon maalauspalveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Tilaajalla tarkoitetaan ketä tahansa Sarja-Maalaamoon sopimussuhteessa olevaa asiakasta, joka hankkii Sarja-Maalaamon palveluja omaan käyttöön. Näissä kuluttajia koskevissa toimitusehdoissa Tilaajalla tarkoitetaan kuluttajaa.

Kuluttajapalvelusopimuksilla tarkoitetaan Sarja-Maalaamon kuluttajalle suorittamia vastikkeellisia palveluita, joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva maalaustyö, ja joista on annettu tarkempia pakottavia määräyksiä Kuluttajansuojalain 8 luvussa (20.1.1978/ 38).

Toimittajalla tarkoitetaan Sarja-Maalaamo Oy:tä.

Yleisillä toimitusehdoilla tarkoitetaan näitä Sarja-Maalaamon yleisiä toimitusehtoja ja Teknologiateollisuus ry:n laatimia Metallin Pintakäsittelytöiden yleisiä sopimusehtoja 2007 (MET Pinta 2007), mikäli kuluttaja-asiakas ja Sarja-Maalaamo ovat sopineet sopimuksessa MET Pinta 2007 yleisten ehtojen käyttämisestä osana sopimusta.

 

2. Tarjouspyyntö ja tarjous

Kuluttajan tekemä tarjouspyyntö on annettava Sarja-Maalaamolle kirjallisena ja riittävästi yksilöitynä, jolloin tarjouspyynnöstä on ilmettävä ainakin seuraavat sopimuksen ja tarjottavan työn kannalta seuraavat olennaiset seikat:

Käsiteltävä tuote esitettynä piirustusten tai tarvittaessa valokuvien avulla, tuotteiden määrä, valmistusmateriaali ja pinnan laatu sekä tuotteen käyttöolosuhteet.
Toimitusaika
Käsittelyn laatuvaatimukset.
Käytettävät laatustandardit.
Suoritettavat tarkastukset ja niiden dokumentointi.
Yhteyshenkilö
Ympäristönsuojelua koskevat erityisvaatimukset (esim. jätteiden talteenotto ja käsittely)

Tarjouksen tekijälle on varattava riittävä aika, kuitenkin vähintään seitsemän (7) päivää tarjouksen jättämiseen.

Sarja-Maalaamon antama tarjous on yksilöitävä tarjouspyyntöä vastaavasti ja siinä on mainittava yksityiskohtaisesti hinta, maksuehdot, toimitusehdot, tarjouksesta vastaavan yhdyshenkilön tiedot ja toimitusaika sekä mihin ja milloin tilaajan on toimitettava tuote maalauskäsittelyä varten. 

Sarja-Maalaamon antama tarjous on sitovana voimassa yhden kuukauden ajan tarjouksen tekemisestä lukien. Tarjoukseen liittyvät laskelmat, kuvat ja muut asiakirjat ovat Sarja-Maalaamon omaisuutta, eikä tilaajalla ole oikeutta käyttää niitä oikeudettomasti hyväkseen toimittajan vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle, ellei siitä ole tarjouksessa erikseen sovittu.

Mikäli tilaaja on luovuttanut Sarja-Maalaamon tässä kohdassa mainittuja tarjouksen tietoja kolmannelle osapuolelle ilman SarjaMaalaamon lupaa, tilaajan on maksettava Sarja-Maalaamolle sopimussakkona puolet tilauksen arvosta korvaukseksi siitä, että kolmas osapuoli käyttää tietoja oikeudettomasti hyväkseen.

Tarjoukseen liittyvissä sopimusneuvotteluissa Sarja-Maalaamon on pyrittävä selvittämään tilaajan tarpeet mahdollisimman hyvin ja neuvottava tilaajaa valitsemaan työn kohteen kannalta paras toteutustapa, ottaen huomioon lopputuloksen odotettu laatu, työn kustannukset ja kohteen käyttötarkoituksesta johtuvat tarpeet ja muut erityiset seikat.

Jos sopimusta tehtäessä tai sen jälkeen osoittautuu, että maalauspalvelu, sen hinta, kohteen arvo ja ominaisuudet tai muut erityiset seikat huomioon ottaen ilmeisesti ei olisi tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, Sarja-Maalaamon on viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle. Sarja-Maalaamon on ilmoitettava tilaajalle myös, jos maalaustyö ilmeisesti tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin kuluttaja on kohtuudella voinut odottaa. Hinnan voidaan arvioida olevan olennaisesti tarjottua hintaa kalliimpi, jos se ylittäisi annetun hintaarvion vähintään 15 prosentilla, ellei kuluttajan ja Sarja-Maalaamon välillä ole toisin nimenomaisesti sovittu.

 

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun tilaaja antaa Sarja-Maalaamon tekemään tarjoukseen hyväksyvän vastauksen. Mikäli tilaaja liittää SarjaMaalaamon tarjoukseen antamaansa vastaukseen jonkin ehdon tai rajoituksen, jonka vuoksi tarjoukseen annettu vastaus ei vastaa tehtyä tarjousta, sopimus syntyy vasta kun Sarja-Maalaamo on hyväksynyt tilaajan vaatimat muutokset tehtyyn tarjoukseen. Tällöin noudatetaan kuitenkin näitä yleisiä sopimusehtoja muuttamattomina ja ne muodostavat olennaisen osan sopimuksesta, ellei Sarja-Maalaamo nimenomaisesti ole hyväksynyt näihin yleisiin sopimusehtoihin tilaajan tekemää muutosta. Tällöin näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan muutetussa muodossa tilaajan ja Sarja-Maalaamon välillä.

Jos kuluttaja liittää tilaukseen jonkin ehdon tai rajoituksen, joka on ristiriidassa näiden toimitusehtojen kanssa, on näitä toimitusehtoja kuitenkin sovellettava, ellei kyseessä ole kuluttajansuojalain 8 luvun mukaisesta pakottavasta ehdosta.

Kuluttajan tilaukseensa liittämä ehto tulee osaksi sopimusta vain, mikäli Sarja-Maalaamo on hyväksynyt nimenomaisesti ehdon osaksi kuluttajan kanssa tehtyä sopimusta.

 

4.Maalauspalvelun sisältö

Kuluttajalle suoritettavan maalauspalvelun on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun osapuolten välisissä sopimusneuvotteluissa.

Sarja-Maalaamo suorittaa maalauksen hyvien pintakäsittelytapojen mukaisesti ammattitaitoisesti tilauksen mukaisesi ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. 

Sarja-Maalaamo valitsee maalauksessa käytettävät aineet ja materiaalit ottaen huomioon maalattavan esineen ominaisuudet ja käytettävissä oleva tekniikka.

Maalauspalvelun lopputulosta arvioitaessa on otettava huomioon se, että kyseessä on usein käytössä kuluneen esineen uudelleen maalaus /pinnoitus. Tällöin, mikäli asiakas ei ole erikseen tilannut esineen tasoitus- tai muita pohjatöitä, esineessä olevat pintavauriot voivat näkyä lopputuloksessa, koska käytetyn esineen maalaaminen ei tee esinettä täysin uudeksi.

 

5.Palveluksen luovutus

Jos palveluksen kohde-esine on maalauksen suorittamista varten SarjaMaalaamon hallinnassa, palvelus katsotaan luovutetuksi, kun esine palveluksen tultua suoritetuksi on luovutettu tilaajan hallintaan SarjaMaalaamon varastossa. Muissa tapauksissa palvelus katsotaan luovutetuksi, kun se on suoritettu loppuun.                            

Jollei ole sovittu, että palvelus on luovutettava määrättynä ajankohtana taikka vaadittaessa tai viipymättä, se on luovutettava palveluksen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa sopimuksenteosta.

Sarja-Maalaamon vaaranvastuu työnkohteena olevan maalattavasta esineestä päättyy, kun Sarja-Maalaamo on ilmoittanut kuluttajalle maalaustyön valmistumisesta ja luovuttanut esineen kuluttajaasiakkaan tai rahdinkuljettajan haltuun Sarja-Maalaamon varastossa. 

 

6.Lisätöiden suorittaminen

Jos palvelusta suoritettaessa ilmenee tarvetta toimeksiantoon kuulumattomiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarkoituksenmukaista suorittaa samassa yhteydessä (lisätyöt), Sarja-Maalaamon on pyydettävä tilaajalta lupa niiden suorittamiseen.

Jollei tilaaja ole tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa, lisätyöt saadaan suorittaa vain, jos niistä perittävät kustannukset ovat vähäiset euromäärältään tai suhteessa sovitun palveluksen hintaan tai siitä annettuun hinta-arvioon. Lisätöiden kustannukset eivät saa johtaa mahdollisesti sovitun enimmäishinnan ylittymiseen.

 

7.Hinta              

Palvelusta maksettava hinta on kiinteä sisältäen kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Mikäli maalaustyön aikana tapahtuu valtiovallan toimenpiteistä muutoksia kustannuksiin, on Sarja-Maalaamolla oikeus korottaa maalattavasta esineestä perittävää hintaa kustannusten nousua vastaavasti

Mikäli ostaja muuttaa toimitussuunnitelmia tai tuotteiden tai tavaran rakenne muuttuu, on Sarja-Maalaamolla oikeus saada lisäkorvaus kohonneiden kustannuksien osalta.

Jos Sarja-Maalaamo on antanut palveluksesta hinta-arvion, lopullinen hinta saa ylittää arvion enintään 15 prosentilla. Tilaaja ja toimeksisaaja voivat kuitenkin erikseen sopia siitä, kuinka paljon annettu hinta-arvio saadaan ylittää.

 

8.Kauppahinnan suorittaminen

Kauppahinta suoritetaan laskua vastaan, laskussa mainitun maksuajan mukaisesti. Jollei kauppahinta ole maksettu erääntymisaikana, on ostaja velvollinen suorittamaan korkolain mukaista viivästyskorkoa, joka mainitaan laskussa. Lasku voidaan lähettää tilaajalle heti sen jälkeen, kun työn valmistumisesta on ilmoitettu asiakkaalle ja tavara on luovutettu tilaajan käyttöön Sarja-Maalaamon varastossa

Jollei palvelusta suoriteta kiinteään hintaan, toimeksisaajan on tilaajan pyynnöstä annettava tälle kirjallinen erittely, jonka perusteella tilaaja voi arvioida suorituksen sisällön ja sen, miten palveluksen hinta määräytyy. Tilaaja, joka on pyytänyt erittelyä ilman aiheetonta viivytystä palveluksen tultua suoritetuksi tai tilaajan saatua siitä laskun, on velvollinen maksamaan vasta erittelyn saatuaan.

Tilaajalla on toimeksisaajan viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta palveluksen hintaa. Tilaaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on viivästyksen perusteella oikeus.

 

9.Toimittajan vastuu virheestä

Toimittaja vastaa siitä, että työ on suoritettu sovittua maalia/menetelmää käyttäen hyvien tapojen mukaisesti.

Tavarassa/maalissa esiintyvän virheen osalta toimittajan vastuu voi olla enintään ostajan toimituksesta suorittaman kauppahinnan määräinen.

Toimittaja ei vastaa mahdollisesti kolmannelle osapuolelle toimituksesta aiheutuneista vahingoista. 

 

10.Takuu                         

Sarja-Maalaamon suorittaessa maalaus- ja muuta pintakäsittelytyötä tilaajan toimittamalle tuotteelle tilaaja on velvollinen vastaanottaessaan tuotteen suorittamaan tarkan vastaanottokatselmuksen ennen tuotteen asettamista/kiinnittämistä lopulliseen sijaintipaikkaansa. 

Mikäli tilaaja havaitsee vastaanottokatselmuksessa toimittajan työssä tai käyttämässä maalissa virheitä, tilaajan tulee toimittaa viallinen tuote toimittajalle korjaustoimenpiteitä varten. Tilaajan vastuuseen kuuluu se, että käsiteltäväksi toimitettu esine on pintamateriaaliltaan ja käsittelyltään sellainen, että se voidaan toimittajan normaalein menetelmin käsitellä.

Sarja-Maalaamon tekemälleen työlle antama takuu ei kuitenkaan kata tilanteita, jossa Sarja-Maalaamon maalattavaksi on tuotu valmiiksi pinnoitetutusta pellistä valmistettu esine tai valmiiksi pinnoitetusta materiaalista valmistettu esine.

 

11.Reklamaatiot          

Tilaaja on velvollinen tekemään mahdolliset huomautukset kirjallisesti ennen tavaran kiinnittämistä lopulliseen sijaintikohteeseensa, kuitenkin joka tapauksessa 2 kuukauden kuluessa toimituspäivästä lukien.

 

12.Erimielisyyksien ratkaiseminen    

Kuluttajansuojalain 12 luvun 1d § mukaan ennen riidan syntymistä tehdyn sopimuksen ehto, jonka mukaan elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen riita-asia on ratkaistava välimiesmenettelyssä, ei sido kuluttajaa. 

Toimivaltaisesta tuomioistuimesta ja oikeuspaikkasopimuksesta säädetään tältä osin oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa.

Sarja-Maalaamon kuluttaja-asiakasta vastaan esitetty vaatimus tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttaja-asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Kuluttajan elinkeinonharjoittajaa vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus viedä asia ratkaistavaksi kuluttajariitalautakunnassa.

 

13. Toimituslauseke

Sarja-Maalaamon ja kuluttaja-asiakkaan välisessä kaupassa maalattavaksi tuotu tavara on pidettävä ostajan noudettavissa siellä missä myyjällä oli kaupantekohetkellä liikepaikkansa (toimitusehto EX WORKS Sarja-Maalaamon varasto Incoterms 2020).

Mikäli kuluttaja-asiakas on antanut kuljetuksen myyjän ehdottoman rahdinkuljettajan tehtäväksi, tavara katsotaan myyjän vaaranvastuuta koskevien säännösten soveltamisen osalta luovutetuksi vasta kun kuluttaja-asiakas on ottanut vastaan tavaran rahdinkuljettajalta.

 

14 Toimitusehdot 

Sarja-Maalaamon kuluttaja-asiakkaisiin sovelletaan ensisijaisesti Kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 8 luvun pakottavia säännöksiä eräistä kuluttajapalvelusopimuksista.

Toissijaisesti kuluttaja-asiakkaisiin sovelletaan Sarja-Maalaamon ja kuluttaja-asiakkaan välillä solmittua sopimusta.

Sen jälkeen kuluttaja-asiakkaisiin sovelletaan näitä B2C kuluttajaasiakkaisen yleisiä sopimusehtoja